Privacyverklaring

1 Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk als leverancier en installateur van  akoestische oplossingen zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Attention Acoustics uw persoonsgegevens. We hebben zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens kunnen wij aan u vragen als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met onze klantenservice belt. Ook als u de website van Attention Acoustics bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die onze website bezoekt, kunnen we persoonsgegevens verwerken als dat nodig is. Dat kunnen particulieren zijn maar ook bestuurders, vertegenwoordigers en medewerkers van organisaties en bedrijven.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Attention Acoustics verwerkt uw persoonsgegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hierna leest u met welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken.

  • Beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten en het afwikkelen van het betalingsverkeer.
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Beheren van de relatie met de klant.

2 Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om.

2.1 Algemeen

Wie houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens?

De bescherming van uw persoonsgegevens is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wet.

Wat doen we bij fraude en misbruik?

Dan kan Attention Acoustics uw persoonsgegevens doorgeven aan Politie en Justitie, of aan medewerkers van Attention Acoustics die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels. Het kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens, om opnames van telefoongesprekken of om IP-adressen van websitebezoekers.

Veilig en vertrouwelijk

Vanzelfsprekend zijn uw persoonsgegevens bij Attention Acoustics in goede handen. Attention Acoustics zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons heeft toevertrouwd. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

2.2 Persoonlijk contact met Attention Acoustics 

Veel contacten tussen u en Attention Acoustics verlopen via e-mail, telefonische gesprekken en per brief. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, verwerken we als dat nodig is.

Op verschillende manieren contact

De meeste klanten hebben via e-mail contact met Attention Acoustics. Daarnaast wordt er ook veel informatie uitgewisseld via brieven en (online-)formulieren. Ook per sms, mms, chat en sociale netwerken is er contact. De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, kunnen door Attention Acoustics worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Attention Acoustics

Als u ons belt, kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we vooral om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen. En ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast kunnen we ook gesprekken opnemen, om achteraf te kunnen terugluisteren wat we hebben besproken.

2.3 Bezoek aan de website van Attention Acoustics

Websites werken beter en sneller dankzij zogenaamde cookies. Ook de website van Attention Acoustics maakt hier gebruik van.

Wat is een cookie?

Een ‘cookie’ is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen als u voor het eerst een website bezoekt. Bij elk volgend bezoek vanaf die computer, wordt het cookie herkend. Zo ontstaat een bezoekersprofiel. Daarin staat bijvoorbeeld welke pagina’s u op de website heeft bekeken en hoe vaak. Dit gebeurt ook als u een website van Attention Acoustics bezoekt.

Waarom gebruiken we cookies?

Dankzij cookies werkt de website van Attention Acoustics sneller en makkelijker. Met behulp van een cookie weten we ook welke pagina’s u op die websites heeft bezocht.

Kunt u uw cookies blokkeren?

U kunt cookies op uw computer blokkeren. Dat kan via de privacy instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox of Safari). Dan worden alle cookies van alle websites die u bezoekt, geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor wel trager werken, of zelfs helemaal niet. Ook inloggegevens worden niet onthouden.

Worden bezoekers van een website van Attention Acoustics geregistreerd?

Attention Acoustics houdt de IP-adressen bij van de bezoekers van de Attention Acoustics-website. Iedereen die internet gebruikt (ook via de mobiele telefoon), heeft een IP-adres. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Attention Acoustics gebruikt IP-adressen om fraude te bestrijden (denk aan cybercrime, trojans en phishing). Maar: Attention Acoustics heeft nooit direct toegang tot persoonsgegevens die horen bij deze IP-adressen.

3 Wat zijn uw rechten?

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn, dan kunt u deze inzien en corrigeren.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

Bent u klant van Attention Acoustics en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Stuur uw verzoek, met een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs, naar ons toe.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens corrigeren?

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u Attention Acoustics vragen om de gegevens aan te passen. Dit noemen we het ‘Recht van correctie’. U kunt dit doen op de manier zoals u gewend bent. Bijvoorbeeld via internet (www.attention-acoustics.nl), door op contact te klikken.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u ons toestemming gegeven. U kunt uw toestemming om uw gegevens te verwerken per brief intrekken. Een kopie van een geldig paspoort dient u mee te sturen. De intrekking van uw toestemming heeft betrekking voor de verwerking van uw gegevens. De gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening (levering en facturatie) zullen we blijven gebruiken.

Dataportabiliteit

U heeft het recht van overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dat houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die Attention Acoustics van u heeft. U kunt deze gegevens zelf opslaan voor persoonlijk (her)gebruik. Ook kun u de gegevens doorgeven aan een andere organisatie.

Bewaartermijn

Attention Acoustics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en in ieder geval nooit langer dan 7 jaar. Gegevens worden na verloop van deze termijn duurzaam vernietigd.

Wilt u geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen?

Wilt u niet dat Attention Acoustics uw persoonsgegevens gebruikt om u actief te benaderen met persoonlijke aanbiedingen? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van verzet’. Stuur ons een e-mailbericht of brief waarin u dat meldt. 

Een klacht indienen bij Attention Acoustics

U kunt een klacht op verschillende manieren aan ons doorgeven:
– via email;
– via brief;

In uw e-mailbericht of brief vermeldt u:
Een omschrijving van uw klacht | uw naam | uw adresgegevens | uw telefoonnummer | uw e-mailadres.

Termijn

U kunt uw klacht indienen tot twee maanden nadat het feit waarover u een klacht wilt indienen, heeft plaatsgevonden. Of tot twee maanden nadat u van dat feit kennis had kunnen nemen.

Reactie

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, ontvangt u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van ons. Als u uw klacht via internet heeft ingediend, ontvangt u dat binnen 3 werkdagen. Als u een brief heeft gestuurd, ontvangt u dat binnen 10 werkdagen. Uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstbevestiging, handelt de directie van Attention Acoustics uw klacht af. Of, bij complexe zaken, binnen de termijn die we met u hebben afgesproken.

Uw klacht voorleggen aan een andere partij

U kunt uw klacht ook neerleggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de procedure kunt u terecht op de website van de AP https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.